konkursy
REGULAMIN NAGRODY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Nagroda im. Jana Kochanowskiego, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie polonistyki, w szczególności za prace dotyczące historii literatury polskiej, krytyki literackiej i teorii literatury, teatrologii i filmoznawstwa, kulturoznawstwa, gender studies, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki oraz translatologii.

§2

Nagrodę przyznaje się przed Światowym Kongresem Polonistów, a zwycięzcę ogłasza się w trakcie Kongresu.

§3

Nagrodę przyznaje się za książkę opublikowaną w okresie od ostatniego Światowego Kongresu Polonistów do Kongresu, na którym nagrodę się ogłasza.

§4

Nagrodę może otrzymać jedynie badacz zatrudniony i mieszkający poza granicami Polski.
 

Rozdział II
Tryb wyłaniania kandydatur i przyznawania Nagrody
 
§ 5

Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody przysługuje członkom jury, profesorom wyższych uczelni krajowych i zagranicznych, wydawcom książek naukowych. Zgłoszenie powinno zawierać egzemplarz książki oraz recenzję w języku polskim lub angielskim napisaną przez pracownika naukowego posiadającego przynajmniej stopień doktora.
 
§6

Sekretarz jury na bieżąco informuje pozostałych członków jury o napływających kandydaturach do Nagrody.
 
§7

Konkurs składa się z dwóch etapów: etap pierwszy – wyłonienie spośród listy zgłoszonych kandydatur rokrocznie od 1 do 3 finalistów; etap drugi – wybór spośród finalistów 1 laureata.

§8

Zgłasza się książki wydane za dany rok kalendarzowy. Zgłoszoną książkę należy przesłać do 30 marca 2018 roku. Książki wydane w roku poprzedzającym Światowy Kongres Polonistów muszą być nadesłane do 30 marca roku kongresowego. Książki nadesłane po tym terminie będą brały udział w następnej edycji Konkursu.

§9

W pierwszym etapie procedury konkursowej każdy z członków jury głosuje na jednego kandydata w tajnym głosowaniu.

§10

Tytuł finalisty przyznaje się kandydatowi, który otrzymał największą liczbę głosów.
.
§11

W drugim etapie spośród finalistów wybiera się laureata. Każdy z członków jury w głosowaniu tajnym głosuje na jednego finalistę. W przypadku niewyłonienia laureata w pierwszym głosowaniu, następuje drugie głosowanie, podczas którego członkowie jury wybierają laureata spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.

§12

Nagrodę przyznaje się kandydatowi, który w ostatnim głosowaniu otrzymał największą liczbę głosów.

§13

Nagrodę wręcza się uroczyście podczas Światowego Kongresu Polonistów.


Rozdział III
Jury

§14

Nagrodę przyznaje jury złożone z 5 profesorów tytularnych reprezentujących  krajowe ośrodki polonistyczne, z których 4 reprezentuje wiedzę o literaturze i kulturze, a 1 językoznawstwo.

§15

Wybór jury należy do Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, następuje on przy zasięgnięciu opinii przewodniczącego komitetu organizacyjnego najbliższego Światowego Kongresu Polonistów.

§16

Prawo zgłaszania kandydatur do jury przysługuje każdemu z członków Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Do pięcioosobowego składu jury wchodzą osoby, które uzyskały najwięcej głosów w głosowaniu jawnym.

§17

Powołane jury wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz sekretarza.

§18

Kadencja jury trwa cztery lata. Wygaśnięcie mandatu członka jury może nastąpić wskutek rezygnacji, ciężkiej choroby bądź śmierci.
 

Przepisy końcowe
 
§19

Zmian w regulaminie Nagrody dokonać może Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komitetu organizacyjnego najbliższego Światowego Kongresu Polonistów oraz  członków aktualnie działającego jury.

****************


REGULAMIN NAGRODY DWUKROPEK

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Nagroda Dwukropek (zwana dalej Nagrodą) przyznawana jest za wybitne prace poświęcone polskiej poezji.

§2

Organizatorami konkursu i fundatorami Nagrody są Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych (MSSP) oraz Fundacja Wisławy Szymborskiej (FWS).

§3

MSSP i FWS mogą przyznać status współfundatora Nagrody mecenasowi Fundacji. 

§4

Nagroda ma charakter międzynarodowy. 

§4

Nagroda jest przyznawana corocznie najlepszej pracy interpretacyjnej (w formie eseju bądź  rozprawy naukowej) lub projektowi multimedialnemu, których tematem jest polska poezja.

§5

W konkursie mogą brać udział jedynie studenci i doktoranci mieszkający na stałe poza granicami Polski.

§6

Zgłaszane prace i projekty muszą być napisane w języku polskim, praca nie powinna przekraczać objętości 25 tysięcy znaków.


§7

Nagrodę stanowią: a) statuetka Nagrody b) pobyt w Krakowie związany z uroczystym wręczeniem Nagrody.

Rozdział II

Tryb przyznawania nagrody


§8

Konkurs składa się z dwóch etapów: a) w pierwszym etapie Jury wskazuje 5 nominacji; b) w drugim etapie Jury wskazuje laureata spośród nominowanych prac.

§9

Dokładne terminy poszczególnych etapów będą ustalane corocznie i podawane do publicznej wiadomości.

§10

Nagroda będzie wręczana każdego roku w terminie ustalonym przez Zarząd MSSP i FWS. Dokładana data wręczenia Nagrody będzie podawana do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem. Miejscem uroczystości jest Kraków.
 
§11

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania prac są studenci, doktoranci lub pracownicy naukowi wyższych uczelni, którzy do zgłoszenia powinni dołączyć krótką rekomendację pracownika naukowego.

§12

Termin zgłaszania prac – nie później niż do końca września roku ogłoszenia danej edycji Nagrody. Zgłoszenie musi dotrzeć do Sekretarza w powyższym terminie. Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie, mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Jury. 

§13

Tryb zgłaszania prac do Nagrody obejmuje przesłanie tekstów lub projektów wraz z danymi adresowymi zgłaszającego (w tym numerem telefonu i adresem e-mail) na adres:
            Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych,
Ul. Grodzka 64
31-044 Kraków;
a także na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozdział III

Jury

§14

Wybór i zmiana członków jury należy do Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Do składu jury może zostać powołanych maksymalnie 5 członków.

§15

Powołane jury wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz sekretarza.


§16

Wygaśnięcie mandatu członka jury może nastąpić wskutek odwołania przez Zarząd, rezygnacji, ciężkiej choroby bądź śmierci.

Przepisy końcowe

§17

Zmian w regulaminie Nagrody dokonać może Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych po zasięgnięciu opinii Prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej.