działalność
cele

Celem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych jest rozwój i promowanie studiów w zakresie języka, literatury i kultury polskiej, prowadzonych poza granicami Polski. Chodzi tu szczególnie o studia odnoszące się do historii literatury polskiej, krytyki literackiej, komparatystyki literackiej i kulturowej, gender studies, teatrologii, filmoznawstwa, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki.

Czytaj więcej...

statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwój i promowanie prowadzonych poza granicami Polski studiów w zakresie języka, literatury i kultury polskiej, a zwłaszcza w zakresie historii literatury polskiej, krytyki literackiej, komparatystyki literackiej i kulturowej, gender studies, teatrologii, filmoznawstwa, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki. Stowarzyszenie chce rozwijać współpracę uczonych zagranicznych między sobą jak też ich kontakty z polskimi specjalistami. Stowarzyszenie działa na zasadzie nieprzynoszenia zysku („non profit”).

Czytaj więcej...

kolo pdstr   nasza historia 

Próby stworzenia i zarejestrowania stowarzyszenia polonistów zagranicznych trwały od kilku lat. Początkowo podejmowano je – zgodnie z wieloletnią polską tradycją – w dwu oddzielnych grupach: językoznawców, koncentrujących się na nauczaniu polszczyzny jako języka obcego i literaturoznawców, zajmujących się nauczaniem i badaniem literatury i kultury polskiej. Wydawcy materiałów z I Kongresu Polonistyki Zagranicznej, prof. Stanisław Dubisz, prof. Alina Nowicka-Jeżowa i prof. Jerzy Święch, zwrócili uwagę, że „życzeniem uczestników Kongresu, żywionym także przez redaktorów tomu, byłoby połączenie dotychczasowych działań środowisk językoznawczych z myślą o literaturze polskiej, uprawianej jako dyscyplina uniwersytecka na wydziałach humanistycznych wielu uczelni” (Polonistyka na świecie. Pierwszy Kongres Polonistyki Zagranicznej. Wybór materiałów pod red. S. Dubisza, A. Nowickiej-Jeżowej, J. Święcha; UW, Warszawa 2001, s.5). 

Czytaj więcej...